Zmiany klimatu stanowią coraz poważniejsze zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Rolnictwo i produkcja żywności są szczególnie narażone na konsekwencje zmieniających się warunków klimatycznych i coraz bardziej nieprzewidywalnej pogody, dlatego stan gleb powinien być niezbędnym elementem debaty na temat przeciwdziałania zmianom klimatu.

Zdrowe gleby mogą odgrywać ważną rolę w łagodzeniu zmian klimatycznych poprzez wiązanie dwutlenku węgla (tzw. sekwestracja) oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Jednak gdy glebami źle się gospodaruje lub uprawia się je przy użyciu niezrównoważonych praktyk rolniczych, węgiel obecny w glebie może być nadmiernie uwalniany do atmosfery w postaci dwutlenku węgla, który wraz z innymi gazami cieplarnianymi może negatywnie wpływać na klimat.

W ciągu ostatnich 50 lat emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa prawie się podwoiły. Szacuje się, że bez bardziej zdecydowanych działań mających na celu redukcję tych emisji, do 2050 roku mogą one wzrosnąć o dodatkowe 30%.

Na stan naszych gleb i ich oddziaływanie na klimat bardzo poważny wpływ ma ciągła intensyfikacja produkcji rolnej. Postępujące przekształcanie użytków zielonych i leśnych na pola uprawne i pastwiska powoduje na całym świecie uwalnianie znaczących ilości węgla z gleby. Szacuje się, że zmiana sposobu użytkowania gruntów oraz osuszanie gleb w celu prowadzenia upraw są odpowiedzialne nawet za około 10% wszystkich emisji gazów cieplarnianych.

Dzięki odpowiedniemu gospodarowaniu, gleby mogą też jednak wydatnie pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z łagodzeniem zmian klimatu oraz adaptacją do ich konsekwencji. Poprzez rekultywację zdegradowanych gleb oraz stosowanie zrównoważonych praktyk rolniczych, takich jak płodozmian, uprawa bezorkowa, rolnictwo ekologiczne, agroleśnictwo i innych, można zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych z rolnictwa, zwiększyć naturalną sekwestrację dwutlenku węgla oraz budować odporność systemów rolnych i żywnościowych na zmiany klimatu.

O znaczeniu gleb w zmaganiach ze zmianami klimatycznymi dowiecie się też z infografiki poniżej (kliknij, aby powiększyć):

Infografika

Źródło: FAO