4112385626_b19ef96137_z 

Rozwój gospodarczy i technologiczny wymusza na europejskich miastach zmiany zwiększające ich konkurencyjność, przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Wyzwania, jakie stoją przed miastami, chcącymi uzyskać miano inteligentnych, mają ogromny wpływ na kwestie takie jak: jakość życia w mieście, stan gospodarki, kultury oraz warunki środowiskowe.

Inteligentne miasta

Mówiąc inteligentne miasto wcale nie mamy na myśli szalonych wizji futurologów rodem z filmów i książek science –fiction.  Mówimy o czymś realnym, namacalnym, będącym tu i teraz. Mówimy o mieście przyjaznym człowiekowi i środowisku naturalnemu. Nie tylko o wielkiej metropolii, ale również o małym miasteczku, które także może być „smart”.

Istnieje wiele definicji, które starają się zdefiniować czym jest smart city. Jest to pojęcie na tyle elastyczne, że dla każdego może oznaczać coś zupełnie innego.

Najczęściej powtarzające się elementy, które opisują inteligentne miasta to:

 • cyfryzacja, interaktywność i innowacyjność
 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • wydajność, oszczędność i efektywność
 • nacisk na rozwój komunikacji miejskiej
 • przyjazna infrastruktura, sprzyjająca przebywaniu w mieście
 • odpowiadanie na potrzeby różnych grup społecznych
 • partycypacja mieszkańców w podejmowaniu decyzji

My skupimy się na mieście, które:

 • posiada system efektywnego i oszczędnego zarządzania energią,
 • wykorzystuje odnawialne źródła energii w jak największym zakresie,
 • redukuje wydzielane zanieczyszczenia do minimum,
 • jest przyjazne mieszkańcom, przedsiębiorcom i środowisku naturalnemu,

Pamiętajmy, że władze i rządy nie stworzą same inteligentnego miasta! Idea ta wymaga odpowiedniego nastawienia pojedynczych ludzi, zmiany mentalności i współdziałania.

Zadbajmy o nasze zdrowie

Zanieczyszczając naturalne zasoby (np. wodę, powietrze) postępujemy nieracjonalnie. Emitowane nieczystości, które codziennie wytwarza człowiek są poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia. Codzienne oddychanie miejskim powietrzem pełnym tlenków węgla, siarki i azotu przyczynia się do popularyzacji chorób układu oddechowego, uszkodzeń układu nerwowego, zawałów serca i zachorowań na nowotwory. Minimalizowanie dystrybucji energii otrzymywanej z paliw kopalnych, a zastąpionych energią odnawialną – do czego dążą inteligentne miasta – znacznie zmniejszy przedwczesną umieralność. Najlepszym przykładem na konieczność wprowadzenia zmian jest Kraków, w którym co roku z powodu zanieczyszczeń powietrza przedwcześnie umiera około 400 mieszkańców. I tak by uchronić miasto od trującego smogu  radni sejmiku przyjęli zakaz palenia węglem i drewnem w piecach. Krakowiacy mają pięć lat na zmianę sposobu ogrzewania.

Nasze zdrowie ma istotny wpływ na zdrowie naszej gospodarki. Ograniczając zachorowania jesteśmy bardziej produktywni również zawodowo. Poprawia się nasz komfort psychiczny i emocjonalny oraz zmniejszamy ogólne koszty opieki zdrowotnej.

To nie tylko piękne marzenia ale i przymus

 Każdego roku obserwujemy wyraźną tendencję wzrostową ilości ludzi zamieszkujących miasta. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych przewiduje się niemal podwojenie mieszkańców miast w ciągu najbliższych 30 lat. Tomasz Kulisiewicz z Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem prognozuje wzrost mieszkańców miast na terenie Polski do nawet 75% i to już w niedalekiej przyszłości. Dziś odsetek ten wynosi 60%. Łatwo więc obliczyć, że przy 38 milionach ludności, populacja miast wzrośnie o blisko 6 milionów. Jest to proces naturalny i nieunikniony. Wiąże się jednak ze wzrostem zużycia energii, a co za tym idzie emisją większej ilości zanieczyszczeń. Jest więc to kolejny argument wskazujący na konieczność przeprowadzenia dalszych zmian w sposobie inteligentnej i odpowiedzialnej produkcji energii, do czego nawiązuje koncepcja inteligentnych miast.

Jak stworzyć inteligentne miasto?

Inteligentne miasto stworzymy między innymi poprzez rozwój następujących sektorów:

 • Sieci energetyczne
  • Innowacyjne i efektywne finansowo wykorzystanie biomasy, kolektorów słonecznych i wód geotermalnych w systemach chłodzenia i ogrzewania.
 • Elektryczność
  • Inteligentne sieci
  • Odnawialne źródła energii
  • Pojazdy elektryczne
  • Inteligentne systemy zarządzaniem i pomiarem energii
  • Inteligentne urządzenia sprzętu gospodarstwa domowego, oświetlenia

Dzięki modernizacji sieci energetycznej mamy możliwość stania się prosumentami, a także sprzedaży nadwyżek produkowanej energii elektrycznej z powrotem do sieci.

 • Budynki
  • Nowe budynki o minimalnym zapotrzebowaniu na energię dostarczaną z zewnątrz i zminimalizowanej emisji dwutlenku węgla
  • Modernizacja istniejących budynków w celu dostosowania ich do najniższych możliwych poziomów zużycia energii
 • Transport
  • Rozwój komunikacji miejskiej o niskiej emisji dwutlenku węgla
  • Wprowadzenie inteligentnych systemów zakupu biletów lub darmowej komunikacji miejskiej (np. Żory, gdzie od 1 maja 2014 można bezpłatnie poruszać się komunikacją miejską)
  • Inteligentne zarządzanie ruchem drogowym, co zminimalizuje powstawanie korków ulicznych
  • Rozwój informacji turystycznej i komunikacyjnej
  • Budowa infrastruktury rowerowej

 

Polska coraz bardziej smart

Największą przeszkodą w rozwoju polskich miast były do tej pory względy finansowe. Miasta i gminy lwie części budżetu przeznaczały na doraźne potrzeby i „łatanie dziur”. W ostatnich latach jesteśmy świadkami zmiany podejścia władz i, co bardzo cieszy, pojedynczych ludzi. Zaczyna dostrzegać się, iż nie czyniąc długofalowych inwestycji rozwój terenów miejskich jest niemożliwy. Grozi to zahamowaniem napływu kapitału zagranicznego na rzecz miast Europy zachodniej, inwestujących w nowoczesne, inteligentne rozwiązania, które podnoszą atrakcyjność, przyciągają turystów i znacznie podnoszą komfort życia mieszkańców. Za przykład można wziąć przodujące w rankingach Smart Cities magazynu Forbes: Wiedeń, Kopenhagę czy Amsterdam.

Przykłady z naszego podwórka

 W ostatnim czasie gmina Ożarowice – jako pierwsza na świecie wprowadziła powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu w bezprzewodowej technologii LTE. Teraz każdy mieszkaniec może połączyć się ze światem za pomocą superszybkiej bezprzewodowej sieci, podczas gdy jeszcze niedawno większość osób nie mogła nawet marzyć o powolnym Internecie analogowym.

Miasto Kalisz szczyci się zakończeniem instalacji liczników zdalnego odczytu, stając się tym samym pierwszym w Polsce miastem w całości objętym tzw. inteligentnym opomiarowaniem. Wartym napomnienia jest fakt, że system został w całości zaprojektowany przez polską firmę.

Władze miasta Sosnowiec podpisały umowę z firmą Siemens opiewającą na kwotę 17 mln zł, która zobowiązuje niemieckiego producenta do zmniejszenia zużycia energii cieplnej o 31%, oraz energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie o 25% we wszystkich budynkach oświatowych do 1 października bieżącego roku. Zapłata nastąpi w ratach, które w całości pokryte zostaną z oszczędności, a w perspektywie 10 lat w budżecie miasta zostanie jeszcze 6 mln zł.

To samo konsorcjum odpowiedzialne jest za wdrożenie systemu zarządzania ruchem w Poznaniu. Dzięki transmisji bezprzewodowej i systemowi GPS pasażerowie komunikacji miejskiej będą mogli na bieżąco śledzić czas oczekiwania na tramwaj czy autobus, a kierowcy dowiedzą się gdzie jest korek. Całość ruszyć ma wraz z końcem marca 2015 roku.

Kraków we współpracy z Akademią Górniczo – Hutniczą, Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Krakowskim Laboratorium Oprogramowania IBM umożliwia mieszkańcom przy pomocy aparatu w telefonie komórkowym zgłaszanie dziur na drogach. System po przyjęciu takiego zgłoszenia dzięki sygnałowi GPS natychmiast ubytek zlokalizuje, co umożliwi jego szybką likwidację.

 

Wiek XIX nazywany jest wiekiem pary, XX wiek elektryczności, natomiast wiek XXI będzie wiekiem miast! To właśnie ze względu na postępującą migrację ludności ze wsi do miast, a co za tym idzie coraz większym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, dostęp do informacji i  komunikacji, pojawia się potrzeba zmian w funkcjonowaniu miast. Dzisiejszy poziom technologii pozwala nam na poprawę komfortu życia, oraz redukcję zanieczyszczeń. Inteligentne miasta – miasta na miarę XXI wieku, są właśnie wynikiem dążeń ku lepszemu. Stały się one już nie tylko możliwością, ale i koniecznością. Jeśli nie chcemy zostać w ogonie Europy, nie jest nam obojętne środowisko naturalne i pragniemy poprawy komfortu życia, nie mamy wyjścia – musimy poddać się fali zmian. Zmian na lepsze.

 

Artykuł powstał w oparciu o następujące źródła:

Inteligentnemiasta.pl

Forbes.pl

Gazeta.pl

smart-cities.eu

ec.europa.eu/eip/smartcities/

Grafika: Worklife Siemens , na licencji Creative Commons. Nie zostały wprowadzone żadne zmiany.