Kilkadziesiąt organizacji, w tym Koalicja Klimatyczna do której należy Polska Zielona Sieć, wystosowało do premiera Donalda Tuska list otwarty na temat bezpieczeństwa energetycznego Polski w obliczu wydarzeń na Ukrainie. Przekonują w nim, że odnawialne źródła energii są ogromną, niewykorzystaną do tej pory, szansą dla Polski na osiągnięcie większej niezależności energetycznej.

                                                                                                                                                                                                                    Warszawa, 19 marca 2014 r.

Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów RP

Szanowny Panie Premierze,

na tle bieżących, dramatycznych wydarzeń na Ukrainie w naszym kraju toczy się dyskusja na temat bezpieczeństwa energetycznego i uzależnienia polskiej gospodarki od zewnętrznych dostaw nośników energii.

Chcielibyśmy podkreślić, że Polska posiada ogromny potencjał w zakresie odnawialnych źródeł energii (dalej OZE), których wykorzystanie jest niezależne od importu paliw i może w znacznym stopniu przysłużyć się poprawie lokalnego, długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego. Energia możliwa do pozyskania z OZE stanowi, obok zasobów paliw kopalnych, ogromne, a często niedoceniane bogactwo naturalne naszego kraju. Postulujemy więc, by Polski Rząd zwrócił szczególną uwagę na istotną rolę OZE w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz uwzględnił wykorzystanie OZE na szeroką skalę w modernizacji polskiej energetyki. Chcemy wierzyć, że wyrazem takiego podejścia będzie aktualizowana polityka energetyczna Polski oraz stanowisko negocjacyjne RP odnośnie ram polityki klimatycznej i energetycznej EU na okres 2020-2030.

Dzięki znacznym zasobom węgla kamiennego na tle Europy nasza gospodarka posiada jeden z niższych wskaźników zależności energetycznej (w roku 2012 wyniósł on 30,7%). Jednocześnie jednak import wszystkich surowców energetycznych, w tym węgla kamiennego, oraz import energii elektrycznej w Polsce rośnie, co zagraża utrzymaniu tego wskaźnika na takim poziomie. W roku 2012 z importu pochodziło 13% węgla kamiennego, 70% gazu ziemnego, 96% ropy naftowej i niemal 2,5% energii elektrycznej. Z uwagi na zwiększające się koszty wydobycia krajowych surowców kopalnych tendencja ta będzie się utrzymywała prowadząc do stopniowego, ale konsekwentnego zwiększania stopnia uzależnienia polskiej gospodarki od zewnętrznych
dostaw.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego istotne jest, aby jak najdłużej utrzymać dostępność krajowych zasobów energetycznych przy zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego – będzie to jednak wymagało rozwijania zróżnicowanych technologii w celu pokrycia rosnących potrzeb energetycznych Polski. Wykorzystanie OZE oraz podnoszenie efektywności energetycznej wydłuży na kolejne dziesięciolecia czas korzystania z krajowych zasobów paliw kopalnych. Jednocześnie malejące koszty wykorzystania OZE pozwolą utrzymać ceny energii dla konsumentów na akceptowalnym poziomie.

Rozwój energetyki odnawialnej to również znaczące korzyści dla polskiej gospodarki, takie jak nowe miejsca pracy, wpływy do budżetu, rozwój zielonych technologii, poprawa stanu środowiska naturalnego oraz nowe obszary działalności polskich przedsiębiorstw, a także – zmniejszenie kosztów leczenia chorób cywilizacyjnych. Konsekwentnie realizowana strategia zwiększania udziału OZE w polskim bilansie energetycznym przysłuży się szybszemu powstawaniu w naszym kraju zakładów produkcyjnych, gdzie produkowane będą urządzenia i podzespoły do produkcji energii z OZE. Wzrastająca tym samym konkurencja wśród producentów spowoduje dalsze obniżenie kosztów dostępnych technologii i zmniejszenie kosztów wytwarzania każdej nowej
megawatogodziny energii.

Pozytywny wpływ rozwoju OZE na bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne znajduje swoje potwierdzenie w prowadzonych w Polsce i za granicą badaniach naukowych. Wybitni, niezależni naukowcy wskazują na głębokie i strategiczne pozytywne implikacje rozwoju OZE dla bezpieczeństwa Polski.

Istotnym komponentem działań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego
i budowania mniej zależnej od importu paliw gospodarki jest także efektywność energetyczna, która ograniczając zapotrzebowanie na energię, ułatwia penetrację energetyki odnawialnej i tym samym dodatkowo wzmacnia efekt redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Apelujemy o podjęcie niezbędnych działań dla zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez znaczące zwiększanie stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu oraz produkcji biopaliw transportowych, a także promocję energooszczędnych rozwiązań.

Apelujemy o kreowanie polityki energetycznej dążącej do zróżnicowanego i zrównoważonego bilansu energetycznego opartego o krajowe zasoby. Odnawialne źródła energii, jako źródła lokalne, podnoszące
bezpieczeństwo energetyczne kraju i UE, wpisują się w powyższe przesłanie.

Apelujemy o wsparcie ambitnego i wiążącego celu OZE na rok 2030 w toczącej się międzynarodowej
dyskusji nad ramami polityki klimatycznej i energetycznej po roku 2020 – ambitny, ale możliwy do
zrealizowania i wiążący cel OZE na rok 2030 pozwoli na skuteczne zagospodarowanie ogromnego potencjału
naszego kraju przy kosztach konkurencyjnych do innych technologii bezemisyjnych.

Z wyrazami szacunku,

 

Instytut Energetyki Odnawialnej

Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych

Zachodniopomorski Klaster Morski

Towarzystwo Elektrowni Wodnych

Narodowa Agencja Poszanowania Energii

Krajowa Izba Biopaliw

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

Instytut OZE

Zielony Instytut

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie “Poszanowanie Energii i Środowiska”

Zielona Strona Mocy

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce

Centrum Techniki Okrętowej

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Forum Polskiego Przemysłu Offshore

Koalicja Klimatyczna

Instytut Jagielloński

Stowarzyszenie Energii Odnawialnej

Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

List otwarty do Premiera Donalda Tuska ws. bezpieczeństwa energetycznego