LOGO_IYFF

Rok 2014 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego. ONZ pragnie w ten sposób zwrócić uwagę świata na ogromny potencjał, jaki posiadają rolnicy rodzinni, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i chronić zasoby naturalne. Rolnictwo rodzinne ma też do odegrania niezastąpioną rolę w ochronie klimatu i adaptacji do jego zmian.

Na całym świecie, zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych, ponad 500 milionów gospodarstw rodzinnych, czyli gospodarstw opierających się przede wszystkim na pracy członków rodziny, produkuje żywność dla miliardów ludzi. W wielu krajach rozwijających się gospodarstwa rodzinne stanowią do 80 procent wszystkich gospodarstw rolnych.

Listopadowa inauguracja

Oficjalna inauguracja Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego odbyła się już pod koniec listopada 2013 r. w Nowym Jorku. Uczestniczyli w niej urzędnicy ONZ, ambasadorowie, ministrowie rządów oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

W trakcie inauguracji dyrektor generalny FAO (Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa), José Graziano da Silva, podkreślił ogromny potencjał produkcyjny gospodarstw rodzinnych i kluczowe znaczenie rolników rodzinnych dla odpowiedzi na dwa niezwykle pilne wyzwania współczesnego świata, jakimi są poprawa bezpieczeństwa żywnościowego i ochrona zasobów naturalnych.

Przemawiając w imieniu FAO, IFAD (Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa) i WFP ( Światowego Programu Żywnościowego), da Silva zwrócił też uwagę, że to właśnie rolnictwo rodzinne jest najbliższe paradygmatowi zrównoważonej produkcji rolnej. “Rolnicy rodzinni zwykle prowadzą niewyspecjalizowaną, zróżnicowaną działalność rolniczą, dzięki czemu mogą odgrywać główną rolę w zapewnieniu zrównoważonego stanu środowiska i zachowaniu bioróżnorodności,” powiedział szef FAO. Rolnictwo rodzinne ma także znaczny potencjał adaptacyjny, który może wykorzystać do radzenia sobie z konsekwencjami zmian klimatycznych.

Niestety sytuacja społeczna większości rolników rodzinnych, a także rybaków, pasterzy oraz członków ludności tubylczej i tradycyjnych wspólnot na świecie jest obecnie bardzo trudna. Próba zmierzenia się z tym problemem będzie jednym z celów Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego.

Dyrektor generalny FAO podkreślił, że każdy ma do odegrania swoją rolę w realizacji potencjału rolnictwa rodzinnego: stowarzyszenia i sieci rolników rodzinnych, międzynarodowe i regionalne agencje, sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie oraz środowisko akademickie. Kluczowe znaczenie ma jednak udzielenia wsparcie przez rządy poszczególnych państw i umieszczenie przez nie rolnictwa rodzinnego w centrum krajowych i regionalnych programów rozwoju. Wśród niezbędnej pomocy dla rolnictwa rodzinnego da Silva wymienił m.in.: odpowiednie polityki i pomoc techniczną wspierające wzrost produktywności gospodarstw rodzinnych; poprawę ich dostępu do ziemi i wody, kredytów i rynków oraz odpowiednich technologii; a także tworzenie sprzyjających warunków do dalszych inwestycji.

Dlaczego rok rolnictwa rodzinnego?

Ponad 70 procent ludzi cierpiących z powodu braku bezpieczeństwa żywnościowego mieszka na obszarach wiejskich w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie. Są to w przeważającej większości drobni rolnicy rodzinni z ograniczonym dostępem do zasobów naturalnych, środków produkcji i niezbędnej technologii. Tymczasem doświadczenie pokazuje, że rolnicy rodzinni mogą szybko zwiększyć swoją wydajność i poprawić sytuację, gdy zostaną wdrożone odpowiednie polityki.

Międzynarodowy Rok Rolnictwa Rodzinnego ma na celu podniesienie rangi drobnego i rodzinnego rolnictwa poprzez zwrócenie uwagi świata na jego znaczącą rolę w walce z głodem i ubóstwem, zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i odpowiedniego wyżywienia, zarządzaniu zasobami naturalnymi, ochronie środowiska i klimatu oraz zrównoważonym rozwoju, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Rok ma promować szeroką dyskusję i współpracę na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym w celu zwiększenia świadomości i zrozumienia odnośnie wyzwań stojących przed drobnymi rolnikami oraz zidentyfikowania skutecznych sposobów wspierania rolnictwa rodzinnego na świecie.

Źródło: FAO