warsztaty_wro

Warsztaty były częścią naszej kampanii Klimat dla Rolników, której celem jest stworzenie przestrzeni do dyskusji i pogłębiania wiedzy na temat zależności pomiędzy rolnictwem a zmianami klimatu oraz wypracowanie rekomendacji i rozwiązań, które będą rozpowszechniane jako tzw. dobre praktyki na terenach wiejskich.

W warsztatach w Krakowie wzięło udział 40 osób, we Wrocławiu – ponad 20. Uczestnikami były osoby zaangażowane w rozwój terenów wiejskich, wspieranie rolnictwa zrównoważonego, drobni rolnicy i producenci oraz przedstawiciele miejskich ruchów konsumenckich.

Pierwszy dzień warsztatów poświęcony był działaniom, jakie mogą być prowadzone przez rolników w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i wsparcia pozytywnych zmian na terenach wiejskich. Emilia Ślimko, z zespołu kampanii Klimat dla Rolników, wprowadziła uczestników w temat globalizacji produkcji i dystrybucji żywności, z jego negatywnymi konsekwencjami środowiskowymi i społecznymi. Łukasz Nowacki z Fundacji Transformacja opowiedział na czym polegają dobre praktyki w zarządzaniu glebą w kontekście przeciwdziałania konsekwencjom zmian klimatu. Prezentowane przez niego założenia projektowania permakulturowego, w którym to dbanie o jakość gleby stanowi bazę do dalszych działań, wzbudziły w uczestnikach żywe zainteresowanie. Podobnie było we Wrocławiu, gdzie Marek Mokwiński z Fundacji opowiadał o możliwościach wykorzystania odnawialnych źródeł energii na wsi.

W Krakowie, podczas drugiego dnia warsztatów, Józef Michałek z Tatrzańsko-Beskidzkiej Spółdzielni Producentów Gazdowie wprowadził uczestników w klimat Redyku Karpackiego – tradycyjnej wędrówki pasterzy z owcami przez tereny państw karpackich: Rumunii, Ukrainy, Polski, Słowacji i Czech. Wypas i wędrówka owiec w Karpatach ma nie tylko znaczenie kulturowe, ale służy zachowaniu bioróżnorodności, krajobrazu, stanowi źródło utrzymania – zarówno w sposób bezpośredni – hodowla owiec, jak i pośredni – sprzedaż produktów regionalnych, rozwój turystyki, a także przyczynia się do integracji społeczności pasterskich w górach. Maria Staniszewska z Polskiego Klubu Ekologicznego przedstawiła propozycje wsparcia Unii Europejskiej dla zrównoważonych gospodarstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Drugiego dnia warsztatów miały również miejsce prezentacje przykładów współpracy rolników z organizacjami pozarządowymi i konsumentami. W Krakowie Rafał Serafin i Małgorzata Rudnika z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska przedstawili projekt Produkt Lokalny Małopolska, mający na celu wzmacnianie potencjału dostaw i utworzenie systemu sprzedaży produktów wytworzonych przez małopolskich rolników. Jan Czaja mówił o inicjatywie Odrolnika.pl – projekcie realizowanym przez samych rolników, polegającym na dostarczaniu paczek z produktami ekologicznymi, wytworzonymi w gospodarstwach, których właściciele przystąpili do stowarzyszenia. Działalność Odrolnika.pl to nie tylko sprzedaż produktów ekologicznych z dostawą do domu, to także idea pomagania innym – dzięki wpływom z 1% stowarzyszenie zaopatruje osoby chore w produkty rolnictwa ekologicznego, wpierające ich w walce z chorobą. Aleksandra Józewicz z Polskiego Klubu Ekologicznego zaprezentowała działania, prowadzone w ramach organizacji, które przyczyniają się do rozwoju rynku produktów ekologicznych, a Jędrzej Cyganik z Wawelskiej Kooperatywy Spożywczej przybliżył zasady działania kooperatyw spożywczych – inicjatywy konsumentów, którzy organizują się, aby kupować produkty od lokalnych rolników. We Wrocławiu z kolei, Julia Olszewska z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności, przedstawiła temat nowego modelu współpracy rolników i konsumentów – Rolnictwa Wpieranego Społecznie.

Warsztaty były dobrym miejscem dla dyskusji i wymiany doświadczeń, ale także konkretnych działań. Na warsztatach w Krakowie za sprawą inicjatywy Anny Bednarek z Beskidzkiego Stowarzyszenia Produkcji Ekologicznej i Turystyki, która zwróciła uwagę na problem prawodawstwa dotyczącego przetwórstwa i sprzedaży na małą skalę w gospodarstwie. Rolnicy biorący udział w warsztatach przygotowali stół z produktami, które wytwarzają w swoich gospodarstwach, ale nie mogą ich legalnie sprzedać konsumentom. Wśród produktów znalazły się między innymi dżemy, konfitury, soki, chleb, masło, sery, smalec i swojskie wędliny.

Uczestnicy mogli podpisać Petycję do Premiera RP w sprawie sprzedaży bezpośredniej. Rezultatem warsztatów jest wola zacieśniania współpracy i wspólnego działania na rzecz rozwoju zrównoważonego rolnictwa i świadomej, odpowiedzialnej konsumpcji.

Głównymi partnerami Polskiej Zielonej Sieci przy organizacji warsztatów w Krakowie i we Wrocławiu byli: Polski Klub Ekologiczny, Fundacja Transformacja oraz Fundacja Ekorozwoju. Warsztaty dofinansowane zostały ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Unii Europejskiej.

Program warsztatów “Klimat dla rolników”