Sustainable Development Goals_E_Final sizes

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich potrzebują silnego wsparcia, jeśli chcemy zrealizować do 2030 roku uzgodnione przez społeczność międzynarodową nowe cele rozwojowe, w tym przede wszystkim wyeliminowanie głodu i skrajnego ubóstwa, stwierdził na szczycie ONZ w Nowym Jorku dyrektor generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), José Graziano da Silva. Wyzwanie to będzie jeszcze trudniejsze ze względu na postępujące zmiany klimatu.

25 września 2015 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, liczące 193 państwa członkowskie, formalnie przyjęło “Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030”, na którą składa się 17 celów i 169 zadań dotyczących wyeliminowania ubóstwa, zwalczania nierówności oraz walki ze zmianami klimatu na świecie w ciągu najbliższych 15 lat. Drugi z Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) mówi o wyeliminowaniu głodu, osiągnięciu bezpieczeństwa żywnościowego, zapewnieniu lepszego odżywiania oraz promowaniu zrównoważonego rolnictwa. Według szefa FAO, to właśnie szybki postęp w jego realizacji jest kluczem do osiągnięcia innych celów.

Likwidacja głodu i ubóstwa do 2030 roku, choć realna, nie będzie jednak możliwa bez “radykalnych zmian w zakresie tego, jak produkujemy i konsumujemy żywność,” pokreślił Graziano da Silva w swoim wystąpieniu na forum ONZ. Chodzi między innymi o zbudowanie bardziej zrównoważonych systemów rolniczych i żywnościowych, które będą wydajniejsze, sprawiedliwsze i bardziej odporne na konsekwencje zmian klimatu. “Wiemy, jak to zrobić”, stwierdził dyrektor generalny FAO. “Mamy umożliwiające to zrównoważone technologie. W wielu przypadkach głównym wyzwaniem jest umieszczenie ich w zasięgu rolników rodzinnych i ubogich mieszkańców terenów wiejskich.”

Aby tego dokonać, konieczne są przede wszystkim wola polityczna oraz odpowiednie wsparcie finansowe. Według szacunków FAO, aby wyeliminować głód w ciągu najbliższych 15 lat niezbędne będą dodatkowe inwestycje warte rocznie 160 dolarów na osobę żyjącą w skrajnym ubóstwie. Graziano da Silva przypomniał światowym liderom zgromadzonym na szczycie ONZ, że stanowi to mniej niż pół procent globalnych dochodów w roku 2014 oraz niewielki ułamek kosztów, jakie głód i niedożywienie nakładają na gospodarki, społeczeństwa i ludzi.

Przyjęte przez ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju są kontynuacją i rozwinięciem Milenijnych Celów Rozwoju (Millennium Development Goals – MDGs), które były realizowane w latach 2000-2015. Ich bilans jest mieszany. Przykładowo, chociaż założone przez nie zmniejszenie głodu zostało osiągnięte przez ponad połowę krajów monitorowanych przez FAO, wciąż prawie 800 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu chronicznego niedożywienia. Dalsze działania są zatem konieczne.

Dostępne dane wskazują, że globalne nierówności ciągle rosną, a ubóstwo pozostaje w przeważające mierze problemem obszarów wiejskich – ponad trzy czwarte ubogiej ludności świata mieszka na wsi, a w krajach globalnego Południa udział ten jest jeszcze wyższy. Poprawa warunków życia na terenach wiejskich jest więc kluczowym wyzwaniem. Jednak samo inwestowanie w zrównoważone i przyjazne dla środowiska rolnictwo nie wystarczy. Zwłaszcza w sytuacji, gdy niektóre grupy są w nieproporcjonalnie wysokiej liczbie reprezentowane wśród ubogich – chodzi przede wszystkim o kobiety, osoby niepełnosprawne, dzieci i społeczności rdzenne. Niezbędne są zatem także dobrze zaprojektowane systemy zabezpieczenia społecznego.

Dyrektor generalny FAO podkreślił, że zmiany klimatu, ubóstwo, głód i nierówności są ze sobą ściśle powiązane, dlatego tylko zajęcie się tymi problemami razem pozwoli na ich rozwiązanie. Zwrócił także uwagę na konieczność szerokiej współpracy i zaangażowania jak największej liczby podmiotów. “Możemy stworzyć taką przyszłość, jaką chcemy, ale tylko wtedy, gdy zrobimy to wspólnie”, zaznaczył.

Źródło: FAO

Fot. UN in collaboration with Project Everyone