Crops_NigeriaZachowanie źródeł utrzymania ok. 65 procent mieszkańców Afryki nie będzie możliwe bez inwestycji w adaptację do zmian klimatu, stwierdza niedawno opublikowany raport Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP).

Przewiduje się, że do 2050 roku populacja Afryki podwoi się, a większość z 2 miliardów mieszkańców kontynentu nadal będzie zależna od rolnictwa jako głównego źródła utrzymania. Tymczasem przewidywane konsekwencje postępujących zmian klimatu – w tym spadek dostępności wody o 20-50 procent oraz zwiększona częstotliwość występowania susz i gwałtownych powodzi – mogą w niektórych regionach Afryki zmniejszyć plony nawet o 15-20 procent. Taki scenariusz, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania zapobiegawcze, może mieć bardzo poważne konsekwencje dla najbardziej zagrożonych zmianami klimatycznymi państw Afryki.

Raport UNEP przedstawia szczegółowo przewidywane konsekwencje zmian klimatu dla kontynentu afrykańskiego i podaje praktyczne przykłady udanych niskokosztowych rozwiązań adaptacyjnych z różnych krajów Afryki Subsaharyjskiej. Zaprezentowane projekty wyraźnie pokazują, jak inwestycje w działania adaptacyjne mogą nie tylko wzmocnić odporność poszczególnych krajów na społeczne i środowiskowe skutki zmian klimatycznych, ale także pobudzić lokalne gospodarki i przyczynić się do realizacji celów w zakresie walki z ubóstwem. Przedstawione inicjatywy podkreślają również konieczność podejmowania działań adaptacyjnych już teraz, zwłaszcza w krajach globalnego Południa, gdzie zdolność do odpowiedzi na coraz większe wyzwania klimatyczny jest ograniczona.

Pozytywne rezultaty

Raport UNEP, który ma być swoistym przewodnikiem dla krajów Afryki, pokazującym, jak inwestować w adaptację do zmian klimatu, podzielony jest na dwie główne części. Pierwsza część przedstawia bieżące i przewidywane konsekwencje zmian klimatycznych dla m.in. rolnictwa, źródeł dochodów, zdrowia ludzi i stanu środowiska w poszczególnych regionach i krajach kontynentu afrykańskiego.

Druga część raportu opisuje, w jaki sposób kraje poprzez niskokosztowe działania adaptacyjne do zmian klimatu mogą poprawić stan i funkcjonowanie ekosystemów, budować potencjał lokalnych społeczności do zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi, podnosić wydajność produkcji rolnej oraz zwiększać dostępność wody dzięki jej innowacyjnemu magazynowaniu.

Warto wymieć rezultaty przynajmniej kilku zaprezentowanych w raporcie projektów adaptacyjnych:

– Na Seszelach zmieniono przepisy budowlane dla szkół, dzięki czemu zaczęły w nich powstawać systemy gromadzenia wody deszczowej. Ponadto około 400 nauczycieli i uczniów z siedmiu szkół zostało przeszkolonych na temat podstaw zarządzania zasobami naturalnymi. W rezultacie każda z uczestniczących w projekcie szkół zaoszczędziła 250 dolarów na wydatkach związanych z wodą.

– W Rwandzie 2500 rolników przeszkolono w zakresie ochrony gruntów, zbudowano system odwadniania na 105 hektarach ziemi oraz zasadzono 789 hektarów lasu.

– W Zambii liczba uczestniczących w projekcie gospodarstw mających nadwyżkę jednego lub kilku produktów rolnych, która mogła zostać przeznaczona na sprzedaż, wzrosła z 25,9 do 69 procent. Jednocześnie dla 61 procent gospodarstw sprzedaż nadwyżek była źródłem 50 procent lub więcej dochodów.

Z całością raportu (w języku angielskim) możecie zapoznać się tutaj (kliknij, aby pobrać PDF – 8,5 MB).

Źródło: UNEP

Fot. Yosef Hadar / World Bank